Česká republika #7001 Chapter je licencovaná organizace pod STAR touring&riding USA

 1. Pravidla klubu jsou striktně dodržovány, porušování pravidel a neplnění povinností může vést k pozastavení činnosti nebo úplnému vyloučení z klubu.
 2. Česká republika #7001 Chapter je apolitická nezisková organizace.
 3. Chapter může požadovat po svých členech, aby platili místní příspěvky.
 4. Neschopnost platit klubové příspěvky, na kterých se klub dohodl, může vést k vyloučení. Všichni členové jsou povinni platit příspěvky v dohodnuté době. Tolerancí může být, pokud je člen mimo město ne však déle než dva měsíce.
 5. Všichni členové Chapetru se musí účastnit v měsíci minimálně dvou vyjížděk a dvou schůzí, nejsou-li delší dobu mimo město nebo jim brání vážný důvod, který musí být dopředu oznámen.
 6. Chapterovou akcí je míněna akce, která bude oznámena všem členům emailem, telefonem nebo dopisem minimálně 2 týdny dopředu a bude uveřejněna v kalendáři na oficiálním webu Chapteru.
 7. Žádný člen nesmí jít proti odsouhlasenému rozhodnutí klubu.
 8. Žádní členové se na vyjížďkách klubu nespojí a neuspořádají akci na vlastní pěst. Svůj nápad předloží klubu ke schválení, pokud se tak stane budou se podílet všichni členové.
 9. Na plánovaných vyjížďkách zůstává klub pohromadě. Opuštění klubu na vyjížďce může schválit prezident nebo osoba pověřená vedením vyjížďky. Kdo se zpozdí, při odjíždění činí tak na svoje riziko, nemůže očekávat pomoc klubu při potížích na cestě.
 10. Nečlenové Chapteru se mohou zúčastnit Chapterové akce jako hosté.
 11. Všichni účastníci Chapterové akce musí být seznámeni s pravidly jízdy a dodržovat stanovy klubu.
 12. S pravidly jízdy jej seznámí pověřená osoba člen Chapteru, většinou Road Captain, TailGunner nebo Shepard.
 13. Na vyjížďce nikdo nepředjede Road Captaina a pojede tak aby neohrozil ostatní.
 14. Chapter volí členy výboru Prezidenta, viceprezidenta a další důstojníky. Volby probíhají jedenkrát za rok většinou v závěru roku. Volby jsou vždy Chapterová akce a jsou povinni se zúčastnit všichni členové.
 15. Prezident Chapteru má za úkol povzbuzovat členský růst podporovat a propagovat Chapterové události a seznamovat členy Chapteru s novinkami a zprávami ze STAR touring&riding US. Koordinuje setkaní mezinárodních Chapterových klubů STAR touring&riding.
 16. Návrhy na volby prezidenta a viceprezidenta musí být uveřejněny před konáním voleb. Ostatní důstojníci mohou být voleni přímo na volbách výboru.
 17. Organizační schéma Česká republika #7001 Chapter je složeno z výboru a řadových členů Chapteru. Výbor je složen z prezidenta, viceprezidenta, dvou důstojníků a jednoho člena voleného prezidentem.
 18. Pokud si člen neprodlouží oficiální členství ve STAR touring&riding US automaticky musí odevzdat znaky klubu.
 19. Každý člen, pokud požádal o pozastavení (ne však vícekrát jako jednou za pět let), nebo jemu pozastavena činnost (maximálně na jeden rok), nesmí nosit znaky klubu.
 20. Nikdo nepůjčí své znaky někomu kdo není členem klubu.
 21. Všichni členové budou nosit znaky klubu (vesty) tak jak je předepsáno, na všechny klubové akce.
 22. Nikdo nezostudí znaky klubu a klub svým jednáním.
 23. Určení důstojníci a členové výboru se musí účastnit 100% akcí Chapteru s možností omluvy z vážných důvodů.
 24. Členovi jehož motocykl je delší dobu mimo provoz může být pozastavena činnost.
 25. Pokladník udržuje pokladnu klubu v pořádku a vyúčtování stavu pokladny je schopen předložit kdykoliv je požádán.
 26. Chapter nedovoluje žádný projev rasové ani jiné nesnášenlivosti. Nedovoluje žádné projevy násilí ani jiného urážení nebo ohrožení členů a nečlenů Chapteru. Přestupek proti uvedenému má za následek okamžité vyloučení
 27. Nikdo svým jednáním nebude ničit majetek klubu.

 

Pravidla jízdy převzato s laskavým dovolením V. Sázavského:

PRAVIDLA JÍZDY

Úvodem Jízda v ukázněné koloně je jediný bezpečný způsob pohybu houfu motorkářů, zejména chopperů a cruiserů. Pravidla jízdy v koloně by měly být pro každého stejně důležité jako umění řídit motorku nebo znalost dopravních předpisů. Je zde ale drobný rozdíl, dopravní předpisy můžeš občas přestoupit, když při tom nikoho neohrozíš a nevidíš policajta. Když ale jedeš v koloně tak musíš pravidla přesně dodržovat, každá odchylka ohrozí kamaráda se kterým jedeš kolo na kole. Pravidla vznikly v Americe a doma jsme si je v praxi vyjezdili. V čele kolony jsem už najezdil hodně přes 10 000 km a snad jsem už získal dost zkušeností. Pravidla jsou pro naši bezpečnost a pro bezpečnost těch, kteří jsou s nám na silnici.

Tak se jimi řiďme!!

Uspořádání kolony

Jezdci v koloně skupině vytvoří dvouřadou formaci s uspořádáním cik cak. První jezdec vede kolonu, je vedoucím jezdcem (Road Captain) a jede vždy vlevo. Může tak lépe vidět celou kolonu ve zpětných zrcátkách a může sledovat i dojíždějící a předjíždějící auta. Je i nápadnější pro protijedoucí vozidla. Druhý v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdů před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe). Takové řazení mašin zabraňuje automobilům předjíždět myškováním jednotlivé jezdce a vtlačovat se do kolony mezi motorky. Poslední jezdec (zadní střelec, Tail Gunner) může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace. Ilustrační foto Jak jsem vypozoroval někomu vyhovuje více jízda vlevo, někomu vpravo a někdo je pod obojí. Zamyslete se nad tím jaká pozice Vám více vyhovuje a najděte si podle toho místo v koloně, pojede se Vám lépe.

Vedoucí jezdec, Road Captain

Po dobu kdy vede kolonu je jejím nejdůležitějším členem. jeho jízda určuje jak jede celá kolona. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem naplánováním trasy a končí teprve až zaparkováním motorek v cíli. Vedoucí jezdec určuje pořadí jezdců v koloně, rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, restaurantů, odpočívadel atd. Pečlivě zvažuje kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět apod. Vede kolonu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, neroztrhala se, jela bezpečně a neztratila nikoho z jezdců. Musí sledovat stav silnice před kolonou a stav kolony za sebou. Musí vědět, jak je kolona dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu atd.

Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce, obvykle to je:

 • stručně připomene povinnost ukázněné a disciplinované jízdy, pravidla jízdy v koloně a povinnost je striktně dodržovat. Pokud má z dřívějších jízd vědomost, že někdo pravidla bere laxně nebo že se dopouští opakovaně jezdecké chyby (např. velká nebo malá vzdálenost mezi jezdci, přejíždění z řady do řady apod.) tak mu to jmenovitě připomene. Už se mě stalo, že jsem nepoučitelného jezdce z kolony vyloučil
 • seznámí jezdce se signály, které bude za jízdy používat. Uvádí se řada signálů, mě se ale osvědčilo používat minimum signálů, v zásadě jen zvedám ruku, když kolona předjíždí, abych upozornil jezdce, že je volno a mohou předjíždět.
 • upozorní, že každý v koloně, bez ohledu na signály je povinen sledovat cestu a jet samostatně. Jednotlivec odpovídá za to, že se nenaboří do jezdce před sebou nebo vedle sebe a za to, že neztratí jezdce za sebou
 • určí pořadí jezdců v koloně, je-li to zapotřebí. Zásadně si zjistí, zda bude mít v koloně jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji a těm vykáže místo za sebou. Zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony
 • seznámí, všechny kam kolona jede (cíl) a místa kde bude zastavovat. Připomene zásadu, sleduj jezdce za sebou, a když ho nevidíš tak zastav. Je to jediná záruka toho, že se kolona neroztrhne a nikoho neztratí. Upozorní jezdce na kázeň a pořádek v koloně. Pozor, vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy víc než 6 8 motorek za sebou. Víc je možné spočítat jenom v dlouhé a přehledné zatáčce!! Tak si buďte vědomi, že vedoucí jezdec u delší kolony si nemůže být jistý, že za ním jedou všichni Ilustrační foto
 • určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou apod. Dohodne si s ním signál připravenosti kolony k odjezdu a jednání při přetržení kolony. Je výhodné, zvlášť u delší kolony, když je z dálky poslední jezdec něčím nápadný blikající blinkr, barevné světlo apod. Viděl jsem, a myslím si, že je to praktické, první a poslední jezdec měli vesty nápadné signální barvy
 • před odjezdem kolony přehlédne, zda jsou za ním určení jezdci a po signálu posledního jezdce, že všichni mají natočeny motory a jsou připraveni, odjíždí sníženou rychlostí. Teprve když všichni jedou a kolona se seřadí tak akceleruje na dohodnutou rychlost.

Poslední jezdec, zadní střelec, Tail Gunner

Zadní jezdec je prodloužené oko vedoucího jezdce a zodpovídá za bezpečnost kolony ze zadní strany. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, volí svoji pozici dle potřeby. Stejně tak podle situace může zvětšit odstup od jezdce před sebou. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty, kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony, napomene a upozorní vedoucího jezdce. Hlídá zejména, předjíždějící vozidla a vozidla, která se jeví tak, že jsou řízena agresivním řidičem. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce, a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu, přejíždí současně s ním, tím uzavře zezadu kolonu a umožní ostatní jezdcům změnit jízdní pruh a omezí nebezpečí zezadu náhle přijíždějících vozidel a zamezí i tomu, aby se do kolony vmísila jiná vozidla. Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce. Při odjezdu kolony z místa zastavení se řadí na poslední místo, a když zjistí, že všichni jsou připraveni k jízdě a mají nastartovány motory dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu. Pozor, čím delší kolona tím je činnost posledního jezdce náročnější.

Méně zkušení jezdci

Jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi, jezdci, kteří nemají zkušenosti s jízdou v koloně a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji než je dohodnutá rychlost jízdy kolony jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Je-li to zapotřebí, jsou před jízdou poučeni podrobněji. Rychlost a styl jízdy kolony přizpůsobí vedoucí jezdec schopnostem těchto jezdců.

Dorovnání výpadku v koloně

Vypadne-li jezdec z kolony z jakýchkoliv důvodů je zapotřebí mezeru co nejdříve zacelit. Děje se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Zásadně je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady (z pravé řady do levé a naopak), je to nebezpečný manévr a zasáhne celou kolonu.

Chování jednotlivce

Jízda v koloně vyžaduje kázeň a disciplinu. Jezdíme obvykle 80 100 km/hod, ale dá se jet v koloně i 160 km/hod. Jízda je to náročná a je nutné jet tak aby byla bezpečná. Každý jezdec jedoucí v koloně odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy v koloně jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Uvědomte si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda a proto musíte o hodně více sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, stará se o Vás on. Ilustrační foto

Řazení při zastavení, např. na červenou

Při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí, jaké mají v koloně s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou - všichni jezdci sledují semafor (nikoli záda jezdce před sebou). Pouze pokud všichni sledují semafor, je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" (jezdci místo na semafor budou koukat na záda toho před nimi a teprve po jeho odjezdu se budou rozjíždět) je na víceproudové komunikaci více nežli jisté, že do kolony vjedou a kolonu tím pádem roztrhají řidiči z vedlejších jízdních pruhů.

Přechod na jízdu v zástupu

Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu, přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí tak se kolona opět s použitím principu Zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy.

Tankování

Tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po 200 km, není-li dohodnuto jinak. Záleží to na tom, kdo ujede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a vyčůrá se. Za jízdy kolony není možné splnit každému jeho individuelní přání na vykonání této činnosti, to by se stále jenom stálo.

Jízda přes město

Průjezd městem je pro kolonu velmi náročný. Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá. Riziko roztržení kolony roste s její délkou. Největší riziko je zejména při odbočování z vedlejší na hlavní a při průjezdu kolony přes křižovatku řízenou světly. Navíc vedoucí jezdec má plno práce s tím aby našel cestu a občas musí zastavit, aby si přečetl mapu. Jeho schopnost sledovat kolonu za sebou je značně omezena. Je nutné aby všichni věděli kam se jede a doporučuje se znát místo za městem kde se jezdci sejdou když se kolona ve městě rozsype. Nejsložitější je to především v cizině ve velkém a úplně neznámém městě.

Setkání s jinou kolonou

Setkají-li se dvě kolony motorek, vedoucí jezdci se dohodnou, zda se pojede dál společně. Jedou-li dvě kolony po přechodnou dobu společně tak se zařadí za sebe a jezdci obou kolon se mezi sebou nemísí. Pokud jedou samostatně je zapotřebí mezi kolonami dodržovat dostatečný odstup, který umožní ostatním vozidlům bezpečné předjetí.

Signály rukama a jejich předávání

Každý jezdec v koloně odpovídá sám za sebe a za své kamarády a na signály se nesmí nikdy stoprocentně spolehnout. Signalizovanou situaci musí stejně ověřit a navíc signálem je to - jak jede jezdec před ním. Navíc, v krizové situaci není čas dávat nějaký signál, každý má plné ruce práce s řízením motorky. A spolehnout na ledvinky se nedá. Nedávají vždy pozor na jízdu, ale čumí po okolí. Pokud jezdec před Vámi signál ale dá snažte se jej ihned opakovat pro jezdce za sebou, zpozorněte, ale řiďte se tím, co vidíte.

Na signál se nesmíte nikdy slepě spolehnout!!!!

Obecně signály dávat jen výjimečně obvykle jen za situace, když kolona předjíždí a vidím, že za horizontem je volno a jezdci za mnou mohou předjíždět. Dál dáváme signál, když se bude po delší jednotvárné jízdě odbočovat a to jen proto, že i když blikáme tak chci tuto informaci zvýraznit. Důležitý je signál pro jezdce před Vámi kdy jej chcete na něco upozornit dává se troubením a blikáním světel. Je třeba odhadnout význam tohoto signálu, protože houkání je často zábavou a tak je třeba tyto dva významy od sebe odlišit odborným odhadem. Nejčastěji se takový signál dává, když Vy nebo ten za Vámi něco potřebuje. K tomu ale taky slouží to, že když se jezdec za Vámi vzdaluje tak zpomalíte nebo až zastavíte.

Předjíždění

Kolona se pohybuje většinou ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, tím se automaticky sníží počet situací, kdy někdo cizí předjíždí kolonu a také situací kdy naopak kolona předjíždí pomalejší vozidlo. Občas se tomu ale nedá vyhnout. Když nás předjíždí cizí vozidlo je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Čím dřív nás předjede tím lépe. Složitější je opačná situace, když se na silici najde loudal nebo pomalý kamion musí se kolona pustit do předjíždění. Pozor, je to obtížný a zdlouhavý manévr. Vedoucí jezdec musí začít předjíždět teprve tehdy, kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je při tom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využijte akceleraci motorky, abyste předjeli v co nejkratším čase a rychle pokračujte co nejdál před předjížděné vozidlo, necháte tím prostor pro jezdce, aby měli dost místa na zařazení před předjížděné vozidlo. Kolona zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho, abyste předjeli váhajícího jezdce před sebou!!! Ti, kteří už předjeli vidí o hodně dál zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě! Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.